Where to stay


Aloft Minneapolis
900 Washington Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55415
612.455.8400


Nicollet Island Inn
95 Merriam St.
Minneapolis, Minnesota 55401
612.331.1800


Holiday Inn
1500 Washington Ave S
Minneapolis, MN 55454
612.333.4646

Comments are closed.